X

Privacy Statement
Bince, gevestigd aan Zwedenlaan 18
9403 DE Assen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.bince.nl Zwedenlaan 18
9403 DE Assen 0850656435

Eddy Kleinjan is de Functionaris Gegevensbescherming van Bince Hij/zij is te bereiken via eddykleinjan@bince.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bince verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via support@bince.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bince verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming
Bince neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bince) tussen zit. Bince gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

[aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bince bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voor- en achternaam > Looptijd van de licentie > Indien licentie afloopt, verwijderen we de gegevens
E-mailadres > Looptijd van de licentie > Indien licentie afloopt, verwijderen we de gegevens

Delen van persoonsgegevens met derden
Bince verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bince gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bince gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bince en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar support@bince.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bince wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bince neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via support@bince.nlX

Informatie voor verwijzers

Klik hier om te toetsen of uw patiënt wel of niet in aanmerking komt voor eerstelijnsverblijf of geriatrische revalidatiezorg.
Afwegingsinstrument


Vragen bij verwijzing
  • Het is wenselijk als u bij een verwijzing de antwoorden op onderstaande vragen kunt geven:
  • 1. Is het voldoende bekend wat er medisch aan de hand is?
   • Zo ja, wat zijn de relevante actuele diagnosen/episoden,
   • Zo nee, dan is een beoordeling op de SEH (met vervolgens alsnog een ELV plaatsing) of een ziekenhuisopname gewenst.
  • 2. Is er al (voldoende) thuiszorg/wijkverpleging?
   • Ook in ANW uren kan de thuiszorg opgeschaald worden
  • 3. Is er een reële verwachting dat patiënt op KTM weer naar huis kan?
  • 4. Is er gesproken over Advance Care Planning, oftewel is er een proactief zorgplan?
  • 5. Is er een actueel medicatie overzicht of baxtersysteem? (dat moet bij opname mee)
  • 6. Is er geen sprake van een toestandsbeeld van ernstige verwardheid/gedragsstoornissen op basis van psychiatrische of psychogeriatrische problematiek? In dat geval moet er gezocht worden naar een passende locatie. Gebruik de filter gedragsproblematiek om de locaties die deze zorg bieden te tonen.

  • Opmerking:
   Bij opname in ANW uren dient in de eerstvolgende reguliere werktijd, een verwijsbrief van de eigen huisarts naar de hoofdbehandelaar (vervangend huisarts of SO) te worden verstuurd.


Verwijzing vanuit het ziekenhuis

 • De behandelend arts in het ziekenhuis is verantwoordelijk voor de afweging ELV/GRZ, al dan niet samen met / gemandateerd naar de transferverpleegkundige, en altijd in samenspraak met de opnemende instelling. Bij twijfel over de afweging kan afstemming georganiseerd worden met de SO van de gekozen zorgaanbieder via het telefoonnummer van de instelling.
 • Bij ontslag geeft de verpleegafdeling de verpleegkundige overdracht mee.
 • De arts verzorgt de medische overdracht naar de hoofdbehandelaar van de ELV/GRZ (huisarts of SO). De eigen huisarts wordt altijd in cc meegenomen bij de ontslagbrief.


Te ontvangen medische gegevens voor opname

Indien na verwijzing niet via ZorgDomein de medische gegevens overgedragen kunnen worden ontvangt de ontvangende organisatie tenminste de volgende gegevens voor opname:
De volledige medische overdracht dient naar de behandeld arts te gaan, (vervangend) huisarts of SO.

 • Naam, incl. geboortenaam
 • Geboortedatum
 • Straat, pc, plaats
 • BSN
 • Verwijzer
 • Bereikbaarheid verwijzer
 • Huisarts (eigen)
 • Datum verwijzing
 • Reden verwijzing, aanleiding aanvraag
 • Soort ELV
 • Startdatum ELV
 • Verwachtte einddatum ELV/ opnameduur
 • Diagnose/ medische achtergrond
 • Medicatie gebruik, actueel medicatieoverzicht. Baxter of medicatietoedienlijst indien medicatie
 • niet in eigen beheer bij opname ELV-laagcomplex
 • Contra-indicaties/ allergieën
 • Reanimatie beleid
 • MRSA/ BRMO
 • Besproken met patiënt
 • Naam contactpersoon (relatie) en bereikbaarheid

X

Hoe werkt het?
In het filter kunt u op zorgvorm een nadere selectie maken.

Op de kaart ziet u welke zorgaanbieders in uw regio een bed vrij hebben (groen) en welke niet (rood).

Klik op een symbool op de kaart om de contactgegevens van de desbetreffende zorgaanbieder te zien.

Als u vragen heeft over het soort of type zorg dat uw patiënt nodig heeft, neem dan contact op met de betreffende zorgorganisatie.

X

Wilt u hier als zorgaanbieder ook op staan?
Stuur dan een mail naar info@bince.nl
Of neem contact op met Steven van der Ziel 06 2905 9238

Bij welke zorgaanbieder in uw regio kunt u terecht voor intramurale zorg?

Het kortdurend eerstelijnsverblijf (ELV) en de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) zijn er voor de zorg, opvang en behandeling van patiënten die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen.

Het Triagepunt Friesland bezit een actueel overzicht van beschikbare bedden voor deze en andere vormen van zorg en helpt u verder met het vinden van de juiste zorg op de juiste plek. Bel daarom altijd het triagenummer voor ondersteuning: 088-512 7777

Hoe werkt het?

Naar thuiszorg

In het filter kunt u op zorgvorm een nadere selectie maken.

Op de kaart ziet u welke zorgaanbieders in uw regio een bed vrij hebben (groen) en welke niet (rood).

Klik op een symbool op de kaart om de contactgegevens van de desbetreffende zorgaanbieder te zien.

Als u vragen heeft over het soort of type zorg dat uw patiënt nodig heeft, neem dan contact op met de betreffende zorgorganisatie.

Powered by Bince logo
www.bince.nl
Ga